در این مقاله و پست های بعدی دس به کد سعی در آشنایی شما با مفهوم نو و بسیار کاربردی ابر و رایانش ابری داریم پس بیایید با این سوال اساسی شروع کنیم که

ابرو رایانش ابری چیست؟

ابر در واقع يک سرويس يا مجموعه ای از سرويس ها میباشد. اين تا حدودی دلیل سختی  تعريف ابر است. ابر به عنوان مجموع های مرکب از خدمات، تکنولوژی ها و فعالیت ها در نظر گرفته میشود. برای کاربر سرويس، اين که در  داخل ابر چه میشود شناخته شده نمیباشد. به اين دلیل است که به آن ابر می گویند است.

تعریف موسسه ملی استاندار و فناوری از ابر دارای سه جز اصلی است :

  • پنج خصوصیت کلیدی ابر
  • چهار مدل استقرار ابر
  • سه مدل سرويس ابرخصوصیات کلیدی ابر

که با هم به بررسی آن ها می ‍پردازیم.

خصوصیات کلیدی ابر

تعریفNIST از محاسبه ابری بیانگر پنج خصوصیت ابر است که در ادامه به هر یک می پردازیم…

خویش خدمتی مبتني بر تقاضا

مشتري مي‌تواند امکانات رايانشي همچون فضاي ذخيره‌سازي در شبکه را به هنگام نياز از هر سرویس‌دهنده‌ای به‌طور خودکار بدست آورد.

دسترسي گسترده شبکه: امکانات روي شبکه در دسترس هستند و مي‌توان با سازوکارهاي استاندارد به آن‌ها دست‌یافت. اين سازوکارها بسترهاي ناهمگون و متفاوت (گوشي‌هاي موبايل، لپ‌تاپ‌ها و PDAها) را پشتيباني مي‌کنند.

منابع مستقل از مکان

فراهم‌کنندگان منابع رايانشي مي‌توانند با به‌کارگیری مدل «چند مشتري» به چندين کاربر سرویس بدهند. اين کار از طريق اختصاص منابع واقعی و مجازي مختلف به‌صورت پويا و بنا بر درخواست مشتري و پس گرفتن آن‌ها، صورت گيرد. در اينجا حالتي از عدم وابستگي به مکان وجود دارد که در آن مشتري معمولاً کنترل يا دانشي درباره محل دقيق منابع فراهم‌شده ندارد، ولي ممکن است در سطوح انتزاعي بالاتر بتواند محل را تعيين کند، مثل کشور، استان، شهر يا مرکز داده. براي نمونه منابع شامل فضاي ذخيره‌سازي، توان پردازشي، حافظه، پهناي باند شبکه و ماشين‌هاي مجازي مي‌باشد.

انعطاف‌پذیری سريع و آنی

مي‌توان امکانات را به‌سرعت و با انعطاف‌، در بعضي موارد به‌صورت خودکار، به‌دست آورد تا به‌سرعت گسترش داده‌شده (از ديد مقياس) يا در جا آزاد شوند و خيلي سريع به مقياس کوچک‌تری دست يابند. از ديد مشتري امکاناتي که براي استفاده در دسترس هستند اغلب نامحدود به نظر مي‌آيند و مي‌توانند به هر مقدار و در هر زمان خريداري شوند.

پرداخت در قبال استفاده

سيستم‌هاي ابري منابع را خودکار کنترل و بهينه مي‌کنند. اين کار با به‌کارگیری توانايي اندازه‌گيري در سطحي که مناسب نوع‌ سرویس یا منبع مورداستفاده است (مانند فضاي ذخيره‌سازي، توان پردازشي، پهناي باند و شمار کاربران فعال) انجام مي‌شود. ميزان استفاده از منابع مي‌تواند به شکلي شفاف هم براي مشتري و هم براي فراهم‌کننده تحت نظر گرفته شود، کنترل‌شده و گزارش داده شود.

مدلهای استقرار ابر و رایانش ابری

عمومی

هنگامی که بیشتر افراد دربارهی رايانش ابری فکر میکنند، آنها به مدل سرويس ابری عمومی فکر میکنند. در مدل سرويس عمومی، تمام سیستمها و منابعی که سرويس را فراهم میکنند در يک ارائهدهندهی سرويس خارجی قرار میگیرند. آن ارائهدهندهی سرويس مسئول مديريت سیستمهايی است که برای فراهم کردن سرويس استفاده شدهاند. کلاينت تنها مسئول هر نرمافزار يا برنامهی کلاينتی است که روی سیستم کاربر نهايی نصب شده است. اتصالها به ارائه دهندگان ابر عمومی اغلب از طريق اينترنت ايجاد میشوند.

خصوصی

در ابر خصوصی، سیستمها و منابعی که سرويس را فراهم میکنند در داخل سازمان يا کمپانی که از آنها استفاده میکنند قرار دارند. آن سازمان مسئول مديريت سیستمهايی است که برای فراهم کردن سرويس استفاده شده است. بعلاوه، سازمان مسئول برنامهی کلاينت و نرمافزارهايی است که روی در WAN محلی و يا LAN سیستم کاربر نهايی نصب شدهاند. ابرهای خصوصی اغلب از طريق دسترس میباشند.

گروهی

ابرهای گروهی ابرهای نسبتا عمومی هستند که بین اعضای يک گروه انتخاب شده از سازمانها به اشتراك گذاشته شده است. اين سازمانها عموما هدف و ماموريت يکسانی دارند. اين سازمانها نمیخواهند که از ابر عمومی استفاده کنند زيرا آن برای عموم آزاد است. آنها حريم خصوصی بیشتری نسبت به چیزی که ابر عمومی پیشنهاد میدهند میخواهند. بعلاوه هر سازمان نمیخواهد به تنهايی مسئول نگهداری ابر باشد؛ آنها میخواهند قادر به به اشتراكگذاری مسئولیتها با يکديگر باشند.

هیبریدی

مدل ابر هیبريدی ترکیبی از دو يا چندين مدل ابری است. اين ابرها خودشان با هم ترکیب نمیشوند، بلکه هر ابر جدا است و آنها همه با هم متصل هستند. يک ابر هیبريدی پچیدگی بیشتری را در محیط ايجاد میکند، اما آن امکان انعطافپذيری بیشتری در برآوردن اهداف سازمان ارائه میدهد.

مدلهای سرویس ابرو رایانش ابری

هنگامی که شما ديد عمیق تری به چیزی که سرويسها توسط پیاده سازی ابری فراهم میکنند داريد، شما شروع به صحبت دربارهی مدل های سرويس ابری میکنید.

زیرساخت به عنوان سرویس

زیرساخت بعنوان سرویس ، سرویس های پایه ای را رای مشتری فراهم میکند. اين سرويسها شامل ماشینهای فیزيکی، ماشینهای مجازی، شبکهکردن، ذخیرهسازی، و يا برخی ترکیبها از اين موارد است. سپس شما قادر به ايجاد هرآنچه که در بالای زيرساخت مديريت شده نیاز دارید می باشید. آنها به سازمانها امکان انعطافپذيری بیشتر اما در يک هزينهی کاهش يافته را میدهند.

پلتفرم به عنوان سرویس

پلتفرم بعنوان سرویس ، يک سیستم عامل، پلتفرم توسعه، و يا پلتفرم پايگاه دادهای را فراهم میکند. پیاده سازیهای PaaS به سازمان ها امکان توسعه ی برنامه ها بدون نگرانی درباره ی ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پشتیبانی محیط توسعه را می دهد.

نرم افزار به عنوان سرویس

نرمافزار بعنوان سرويس يا SaaS برنامه و سرویس های داده ای را فراهم میکند.برنامه ها، داداه ها، و تمام پلتفرم ها و زيرساختهای مورد نیاز توسط ارائه دهنده ی سرويس فراهم میشوند.SaaS مدل سرويس ابری اصلی است و هنوز محبوبترين مدلی است که توسط بیشتر ارائه دهندگان توصیه میشود.
در مقاله های بعدی با بررسی جزییات ویژگی ها، سرویس ها و مدل های استقرار وارد دنیای عظیم رایانش ابری می شویم دس به کد بمانید.